Οικολογικός Σχεδιασμός

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 η οδηγία 2009/125 / ΕΚ με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 253/2014 και τον κατ ‘εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 1254/2014 έχουν εφαρμοσθεί υποχρεωτικά την ΕΕ. Αυτή η υποχρεωτική εφαρμογή έχει οδηγήσει σε κάποιες αλλαγές στη δήλωση του προϊόντος των συστημάτων εξαερισμού και στην προσθήκη νέων φύλλων δεδομένων προϊόντων στην τεκμηρίωση του προϊόντος και, ενδεχομένως, στις ενεργειακές ετικέτες για τον προσδιορισμό της κατηγορίας αποδοτικότητας των συσκευών.

Η οδηγία για την ενεργειακή σήμανση 2010/30 / ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2010 και αντικατέστησε την παλαιά οδηγία-πλαίσιο 92/75 / ΕΟΚ της ΕΕ, έχει να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη. Οι κανονισμοί για επιλεγμένες ομάδες προϊόντων, εκδίδονται σε αυτή τη βάση. Αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

Οι κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1253/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1254/2014 ισχύουν για συσκευές εξαερισμού της LUNOS. Αυτός ο κανονισμός της ΕΕ για την ελάχιστη αποτελεσματικότητα των συστημάτων εξαερισμού τέθηκε σε ισχύ στις 26 Νοεμβρίου 2014. Εκδόθηκε στο πλαίσιο μιας σειράς άλλων οδηγιών οικολογικού σχεδιασμού που ρυθμίζουν την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Οι οδηγίες οικολογικού σχεδιασμού διευκρινίζουν ότι ορισμένες μονάδες εξαερισμού θα διαθέτουν ενεργειακές ετικέτες με τάξεις ενεργειακής απόδοσης στο μέλλον – ισοδύναμες με τις ήδη γνωστές ετικέτες ψυγείων. Οι ετικέτες χωρίζονται σε κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης από A + έως G, όπου το A + είναι το καλύτερο.